Vize rozvoje obce Pozlovice

Analytická mapa a text

Podívejte se na analytickou část vize

Co je analytická mapa?


Vážení občané obce Pozlovice, v uplynulých dnech u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe poznali Vaši obec, důkladně jsme si prošli každý její kout. Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali do speciální analytické mapy. Vzniklá schémata jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží textová část.

Textová část v podobě tohoto textu a grafická část v podobě mapy, slouží jako podklad pro druhou část naší práce. Vizi rozvoje Městyse Pozlovice. Strávili jsme ve vašem městysi nějaký čas, četli jsme dotazníky které jste vyplnili, studovali historii vaší obce, územní plán a jiné strategické dokumenty, prošli jsme okolí, avšak vy svou obec znáte nejlépe. Budeme proto rádi za jakékoliv vaše postřehy ke konceptu vize. Vaše postřehy si projdeme a pokusíme se je zohlednit v naší práci.

Svoje reakce prosím zasílejte na lenka.pechanova@cityupgrade.cz

Potenciály

Městys Pozlovice leží 13 km jihovýchodně od města Zlína v bezprostřední návaznosti na lázeňské město Luhačovice. Podhorský charakter krajiny a přítomnost lázeňských pramenů sebou přináší obrovský potenciál v podobě propojení krajiny, lázeňské pohody a rekreace. Avšak musíme poukázat, že potenciál lázní je nejen největší nadějí do budoucna, ale také rizikem. Místní obyvatelé mají zkušenosti s velkými lázeňsko-rekreačními centry minulé doby, které městys naplňovaly návštěvníky a přinášeli mu mnoho užitku, avšak ve chvíli, kdy tyto hotely ztratily svou klientelu v podobě velkých podniků, jejich role se otočila a tyto objekty se staly jizvami, které není jednoduché vyléčit běžnou lázeňskou procedurou. Pro tyto objekty je třeba najít vlastní novou proceduru, na jejímž vývoji se bude podílet mnoho odborníků.

Naplnění potenciálů, které jsou shrnuty níže, nemá mít příznivý vliv pouze na turistický ruch, ale má hlavně přispět příjemnému životu v městysi a ochránit jeho jedinečnost. Aby Pozlovice zůstaly městysem, ve kterém jeho obyvatelé mohou být hrdí na to, jaký je a kde se nachází.

Potenciály jsou pro přehlednost shrnuty do čtyrech bloků:

 • Krajina
 • Spolupráce
 • Aktivní lázně
 • Udržitelné myšlení

Tyto čtyři bloky pak mají definovány konkrétní potenciály, které jsou dle potřeby dále děleny na jednotlivé úseky.

A: KRAJINA

1. POTENCIÁL - KRAJINNÝ RÁZ

Je nádherné procházet se krajinou a nevidět - nevidět žádnou zástavbu, cítit se naprosto obklopen přírodou. Přitom stačí seběhnout kopec a za 5 minut být doma.

Pozlovice bývaly vesničkou ukrytou mezi kopci s výrazným kostelem jehož postavení bylo záměrně zdůrazňováno nejen vůči příjezdovým osám. Mnoho z této historické krajinné formy naštěstí stále přetrvává. Je v ústředním zájmu městyse tento historický krajinný ráz chránit a znovu utvářet. V kom z nás nevyvolá kostel na ose příjezdu od Ludkovic či kostel na zeleném kopci v průseku při příjezdu od Petrůvky zvláštní dojem? A to vůbec nemusíme brát zřetel na to, jestli touto cestou jedeme poprvé či je naší každodenní trasou a pouze jsme se po čase znovu rozhlédli po kraji.

Při plánování nových zásahů do krajiny, cest a staveb je vždy nutné na tento nenápadný, avšak velmi silný potenciál Pozlovic nezapomínat a ctít ho. Jde o velmi křehkou strukturu, která byla v minulosti několikrát výrazně narušena, která je ale stále přítomná a lze ji znovu posílit.

Pro městys to neznamená konzervaci a přísný zákaz výstavby jen je nutný respekt, minimalizace vlivů nepříznivých a vyzdvihnutí vlivů příznivých. Je nutné si potenciál uvědomit i při rekonstrukcích ulic a výsadbě nových stromů a alejí.

Tento krajinný ráz je důležitým základem pro další potenciály městyse, který se může rozplynout, bude-li nadále poškozován.

Různorodost krajinných charakterů

Jednotný krajinný ráz rozhodně neznamená nudu a jednolitost, naopak je třeba jasně rozlišovat jednotlivé charaktery od volné krajiny přes krajinu udržovanou až po krajinu v urbání, parkovou potažmo v případě Pozlovic krajinu lázeňskou. Volná krajina, obhospodařovaná krajina, lázeňské parky, barokní krajina, spásaná louka, sekaná louka, zahrady, remízky, lesy, obory, sady, parky, aleje, solitérní stromy a keře - všechna tato slova spolu nesou určitý výraz charakteru a každý z těchto charakterů je a měl by zůstat v Pozlovicích přítomen. Obyvatelé a vedení města by si měli být přirozeně vědomi těchto charakterů, měli by je ctít a podporovat například vhodným výběrem dřevin pro svou vlastní zahradu.

Například charaktery vnější krajiny již nyní mají určitý ráz. Ráz třech druhů “lesa” ve třech směrech. Upraveného hospodářského lesa na Obětové, přírodní oboře na vrchu Obora a přírodně hospodářskému lesu na Komonci. A celkový ráz krajiny podhorského charakteru s výrazným zastoupením luk a nepřítomnosti polí.

Výhledy do kraje

Dnešní krajina kolem Pozlovic přirozeně nabízí místa k rozhledu. Tyto rozhledy se zdají být samozřejmostí. Městys by měl cíleně vybírat místa k rozhledu ve svém katastru a zvelebovat je drobnou či větší krajinnou architekturou. Začít můžeme u rozhledny na Komonci, či vyhlídkového místa na Obětové pokračovat můžeme výhledy v průsecích, pro které by bylo vhodné navrhnout mobilní rozhledové místo, které se stěhuje z průseku do průseku, jak je les kácen a znovu dorůstá.

Historie prolnutá s krajinou

Zřícenina hradu Světlov je už dnes pohlcená a prolnutá krajinnou. Doporučujeme toto prolnutí podpořit jemnou prací s moderní krajinou architekturou a podtrhnout, tak jedinečnost tohoto místa.

Lázně prolnuté s krajinou

Tento poslední bod je úzce spjat s dalším významným potenciálem městyse, kterým jsou lázně. Doporučujeme, aby lázně nezůstaly pouze součástí urbáních prostor, ale aby se postupně prolnuly do přírody.

B: SPOLUPRÁCE

2. POTENCIÁL - LÁZEŇSKÉ MÍSTO
Luhačovice - lázně kulturní | Pozlovice - lázně aktivní

Lázně jako jeden celek. Není nutné upozorňovat kdo je větší a silnější a kdo samostatný a starší. Luhačovice a Pozlovice si nemusí konkurovat! Jméno lázní je založeno na lázeňském okrsku, pramenech a několika objektech kolem lázeňské kolonády ne na centru obce Luhačovice. Pro návštěvníka lázní, které jsou hlavním turistickým cílem, není důležité, kde začíná a končí jedno a druhé katastrální území. Zajímá ho, jak se v prostředí cítí a jaké vyžití zde může nalézt! Úzká spolupráce města Luhačovice a městyse Pozlovice může oba posunout daleko dál než když se každý samostatně bude snažit obsáhnout vše. Podle známého 1+1 nejsou pouze 2, ale 2+. Pozlovice a Luhačovice se vzájemně doplňují a budou-li toto doplnění podporovat, mohou získat daleko více, než samostatně.

Doporučujeme spolupracovat na jedné značce a profilovat se vnitřně. Jak již nadpis napověděl navrhujeme, aby Luhačovice z lázeňského hlediska zůstali centrem kulturním - společenským a Pozlovice se profilovali jako místo pro aktivní odpočinek. Aktivní lázně by měli být orientovány na nové choroby jako je například syndrom vyhoření a další u kterých je prospěšná změna prostředí a pohybová aktivita.

Profilace oblastí neznamená, naprosté vyloučení pohybových aktivit na straně Luhačovic a kulturních akcí na straně Pozlovic pouze vzájemnou podporu v této profilaci.

Web a nejen ten

Doporučujeme se prezentovat jako oblast. Obyčejné webové stránky už v dnešní době nestačí. Kdo se nepropaguje “nežije”. Společná propagace Pozlovic a Luhačovic, jako lázní kulturních a lázní aktivních obě území lépe propojí a posílí. Vede dlouhá cesta k tomu, aby se v přirozeném podvědomí lidí propojil název Luhačovice s názvem Pozlovice, ale je to cesta kterou je nutné jít. Lázeňský okrsek totiž fakticky leží v těžišti těchto dvou obcí i když na v katastrálním území Luhačovic.

Příklad reklamního sloganu může být: “Pojeďte do lázní s babičkou. Luhačovice jí uzdraví - Pozlovice vám nabídnou aktivní odpočinek. Večer pak můžete strávit společné chvíle například s vínem u přehrady.”

Pro obecní stránky může být dobrým příkladem web Slavičína, který má uklidněnou grafickou formu - znak zjednodušen do dvou barev (hnědá bílá) viz: http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/. Grafika a přehlednost webu je velmi důležitá!

3. POTENCIÁL - KULTURA A ARCHITEKTURA

Kulturní a architektonickou tradici doporučujeme podporovat vždy, avšak pro každou obec se jedná o individuální kulturní a architektonické prvky, na které je vhodné navázat. Pro městys Pozlovice jsou těmito kulturními a společenskými prvky následující body.

Antonín Václavík - navázání na tradici

Pozlovice jako součást luhačovického zálesí a dlouhodobého bydliště významného rodáka Antonína Václavíka jsou oblastí s knižně zachycenou historií kvality, která se nevidí často. Jedinečné zachycení historie, jak ji uchopil Antonín Václavík by nemělo zůstat uschováno v knize, ale mělo by se projevit v reálném fungování městyse. Některé kulturní zvyklosti se drží, ale na jejich provázanost s historií se strategicky neupozorňuje.

Položme si otázku: Jak aplikovat knihu Luhačovické zálesí do reálného - fyzického prostředí?

Zaniklé již nevrátíme, není správné jít pouze cestou muzeí či doslovné citace prvků. V současnosti můžeme jen interpretovat, do podoby moderní. A protože je rozdíl mezi původním a citovaným, je správné aby interpretace byla jasně rozeznatelná od původního. K zachovalému se ale chovejme s rozmyslem, aby naše nezralost nezničila důležité.

Lázeňské vily

Lázeňské vily měly vždy své jméno. Tuto tradici drží mnoho domů v obci - domy mají svá jména. Občas jsou stavěné po skupinách a svou opakující se formou uklidňují charakter obce. Názvy vil je vhodné podporovat, avšak je vhodné pojmenovat hlavně vily, které jsou určené k ubytovaní či se svým významem jinak odlišují.

C. AKTIVNÍ LÁZNĚ

Lázně schované mezi kopci. Lázně kde je kladen důraz na krajinu, aktivity, ale i klid ducha.

Dnešní člověk zmožený prací u pracovního stolu potřebuje odpočívat aktivně. Městys s historií spojenou s klasickým lázeňstvím a krajinou může vykročit novým směrem a spojit svoji pozici a historii v nový celek “AKTIVNÍ LÁZNĚ”.

Základem aktivních lázní je možnost sportovat ve všech prostorových i časových rovinách. Prostorově lze sporty rozdělit na sporty v přírodě (outdoor), sporty ve městě (city outdoor) a sporty interiérové (indoor). Všechny tyto prostorové možnosti jsou nezbytné pro fungovaní celku. Počasí a časové možnosti totiž výrazně ovlivňují náš výběr aktivit je proto vhodné nabízenými možnostmi pokrýt celý rozsah činností. Je také vhodné zapojit i všechna prostředí , která jsou v Pozlovicích přirozeně přítomná, je jimi voda (přehrada, potok, prameny), zem i vzduch (rozhledy).

4. POTENCIÁL - OUTDOOR LÁZNĚ

Outdoorové aktivity jako jízda na kole (singltrack), pěší turistika, hipoturistika, geocaching, rozhledy či rozhledny to jsou všechno aktivity, které se hodí v Pozlovicích rozvíjet. Všechno jsou to také aktivity přístupné širokému spektru veřejnosti místním i návštěvníkům. Jedná se o jeden ze zásadních pilířů na kterém by měla být postavena image aktivních lázní. Je proto naprosto nezbytné, aby bylo o všechny stezky patřičně pečováno, aby byl brán zřetel na jejich jasnost, přehlednost a kvalitu. Před nebo současně s rozvojem nových tras je nutné zrevidovat fond stávajících tras. Sjednotit mapy a jejich značení, kde je to žádoucí zřetelně oddělit stezky pro pěší, cyklisty a koně a vytvořit pravidla chování na stezkách, která mohou být zřejmá, ale je dobré na ně adekvátně upozornit (na internetových stránkách či zadní straně map) Už nyní je na co navazovat, zlepšovat a udržovat!

5. POTENCIÁL- REKREACE MĚSTSKÉHO TYPU
Přehrada

Vedle outdoorových aktivit je zde přehrada, nabízející aktivity městského tipu, in-line brusle či venkovní bazén, tyto outdoorové aktivity městského tipu se doplňují s dalšími oddíly a společně tvoří ucelený celek, sportovního vyžití opravdu pro každého. Před investicemi do dalších potenciálních aktivit přímo na přehradě je nutné přehradu lépe zapojit do celkového konceptu “Aktivních lázní”. Napojit přehradu více pěšími trasami, zkultivovat propojky mezi městysem a přehradou. Vytvořit zázemí cyklistickému centru Luhačovického zálesí, které je vhodné, jak bylo zmíněno, rozšířit o singeltrack stezky a zkultivovat lesopark Křapolda.

Přehrada je sice nadregionálním centrem sportu, ale to nemusí znamenat, že obec bude všechny prostředky věnovat pouze rozvíjení tohoto prostoru, který se fyzicky nachází mimo její těžiště. Přehrada je svou úrovní momentálně soběstačná a měli by se do údržby jejího okolí věnovat hlavně prostředky, které sama produkuje. Je tedy vhodné, aby se do investic kolem přehrady zapojili i soukromé subjekty sídlící v jejím okolí, ty si tak přispějí i svému budoucímu zisku.

Hustá síť neznačených i značených pěších cest

Krajinný ráz i struktura lázeňského místa si žádá být protkána různorodými cestami pro pěší. Směrem od lázní by měli navazovat lázeňské cesty. Uvnitř obce by měli fungovat zkracovací pěší propojky a také by mělo být posíleno propojení s okolní krajinou. I v tomto bodě je nutná spolupráce s Luhačovicemi, protože jakkoli dobrou a hustou síť pěších cest městys vytvoří bude naplněna lidmi pouze částečně dokud nebude napojena na lázeňský okrsek, který je na území Luhačovic. Jak bylo řečeno v předchozím bodě je také strategické zlepšit propojení mezi přehradou a městysem, právě proto, aby lázeňští hosté proudili i v jiných směrech než pouze kolem přehrady a aby místním i turistům byla umožněna různorodost krátkých pěších vycházek.

6. POTENCIÁL REKREACE INDOOR
Kulturně sportovní hala

Důležitým doplňkem rekreace pro místní i návštěvníky by měla být hala, která nabídne možnost rekreace v době mimo lázeňskou sezonu a při nepříznivém počasí. Také by měla poskytnout chybějící zázemí pro větší kulturní akce Pozlovic (plesy a podobně). Luhačovice sice nabízí bohaté kulturní vyžití, ale některé akce je žádoucí uspokojit na vlastním území. Konkrétní řešení tohoto prvku vyžaduje přesnější návrh. Jeho realizace je však důležitá pro celkovou koncepci aktivních lázní.

7. POTENCIÁL - SAKRÁLNO

K aktivitě patří i klid a odpočinek, částečné kulturní vyžití nabízí zázemí Luhačovic a místní aktivity Pozlovic. Nedílnou součástí aktivního odpočinku jsou i krátké či delší procházky krajinou, které je vhodné zpříjemnit zastaveními. Člověk tak může spočinout a zklidnit svou duši. V okolí Pozlovic je mnoho bodů, které jsou pro takové zastavení vhodné. Jsou jimi křížky, boží muka, křížová cesta či vrcholy okolních kopců. Hora Obětová, například v dávné minulosti sloužila k obětním obřadům. Je vhodné taková místa připomenout a vytvořit prostředí, které je nenápadné a neruší křehkou identitu místa. Naopak podtrhuje uvědomění, že se nacházíme místě se zvláštním duchovním přesahem. V těchto místech může například člověk, který je aktivně unaven z předchozího náročného dne, osamotě rozjímat.

D. UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ

Udržitelné myšlení není o podpoře loby obchodníků s ekologií, ale o vlastním způsobu “selského rozumu”, jehož cílem je udržitelné hospodaření obce.

8. POTENCIÁL - C2C (cradle to cradle)

Je jeden ze způsobů, jak udržitelně hospodařit. Jedná se o celý systém, ve kterém se hledí na udržitelnost jiným způsobem než je běžné. Není nutné přesně tento systém kopírovat, ale převzít jeho základní myšlenku. Uvažovat, aby jednotlivé prvky lidské produkce mohly završit celý cyklus. Zjednodušeně se jedná o systém lega, které je použitelné znovu a znovu pro každou generaci. Lego je natolik jednoduché, že je možné z něj stavět - rozložit na kostky - stavět znovu. V tomto systému je možné fungovat na různých úrovních - od chemického rozložení koloběhu látky (například certifikovaný koberec C2C, který po opoužívání lze vrátit do koloběhu a znovu z něj vyrobit stejný “nový” koberec) po stavební prvky, které lze ze staré stavby bez deformace vyjmout a znovu použít na stavbu novou (za takový prvek lze považovat například cihly, které nejsou ideálním příkladem, ale lehce si na jejich příkladu představíme systém C2C, z trochou snahy z nich totiž po zbourání stavby lze očistit maltu a znovu je použít na stavbu novou)

Z hlediska urbanistického se dlouhodobě ukazuje, že je třeba volit cestu, kdy bude možno materiály ze staveb znovu využít a ne je složitě ekologicky likvidovat. To cílí na použití principu C2C. Protože se dnešní doba velmi rychle mění a s ní se mění požadavky na budovy ve kterých žijeme, je vhodné přemýšlet nad stavbami, které se budou schopné adaptovat na jinou náplň, či budou mít konstrukci kterou lze rozebrat a použít ji na stavbu jiné budovy či budov.

SEZNAM KARET

Seznam karet, je výpisem témat a míst, kterými se budeme podrobněji zabývat v druhé části naší práce. V následující části KARTY je k jednotlivým kartám uvedeno bližší vysvětlení, vypsána podtémata či uvedeny jiné informace vztahující se k tématu.

 1. Lineární městys
 2. Lázně - tři směry tři charaktery (Luhačovice, Pozlovice, přehrada)
 3. Vstupy z lázeňského okrsku - Jestřábí hora “klín”
 4. Propojka kolem Pozlovického potoka (Lázeňský okrsek - centrum Pozlovic)
 5. Hlavní silnice - L. Janáčka - kultivace - detail přechodu katasrů
 6. Vstupy krajiny do obce
 7. Turistické trasy
 8. Cyklotrasy
 9. Propojení (střed, západ, východ, sever)
 10. Silniční propojení mezi L. Janáčka a Ludkovická
 11. Sportovní část celek (hala - obchod - výletište - cesta údolím
 12. Sportovně kulturní hala
 13. Obchod
 14. Hipocentrum
 15. středová louka (louka vzhled, školka, křižovatka)
 16. Křižovatka Ludkovická a Hlavní
 17. Celek úřad, škola
 18. Škola podkroví
 19. Úřad, tělocvična - multifunkční prostor - družina a IC
 20. Kulturní centrum - náves
 21. Městský mobiliář
 22. Kolumbárium hřbitov
 23. Zástavba (střed, Ludkovická, na Podhradí, A. Václavíka)
 24. Přehrada
 25. Území pod přehradou
 26. Rozhledna Komonec
 27. Sakrální a světské stavby a cesty mezi nimi - zastavení - drobná moderní architektura
 28. Kultura

Karty

Následující část se nazývá karty, z důvodu finálního grafického provedení vize rozvoje. Jednotlivá témata budou ve výsledné vizi zpracována na oddělených kartách.

1. Lineární městys

Hlavním tématem každé obce je její centrum. Morfologie terénu a dosavadní urbanistický rozvoj městys Pozlovice vytvarovali do lineární podoby. Jak můžeme vypozorovat již z názvu autobusových stanic (Pozlovice - dolní konec. Pozlovice - střed, Pozlovice - horní konec). Obec nemá jasně definováno centrum. I hlavní funkce obce jsou rozptýleny lineárně. Historické centrum obce se nalézá u zastávky Pozlovice - horní konec, avšak toto centrum nelze považovat za centrum všeho dění. Lineární rozptýlení funkcí vzniklo přirozenými prostorovými omezeními, která neumožňují toho historické centrum výrazně posílit například přesunem obecního úřadu. Historické centrum však díky přítomnosti restaurací, hotelu a kostela, zůstává kulturním středem. O pár set metrů jižněji jsou umístěny dvě hlavní instituce škola a obecní úřad, které jsou jakýmsi správním centrem obce. Postoupíme-li znovu jižněji, ocitáme se na křižovatce cest. V místě, kde není umístěna žádná důležitá instituce, ale přesto je svou polohou důležité, je zde také druhá ze třech autobusových stanic Pozlovice - Střed. Sto metrů jižněji nalézáme křižovatku s křížkem a odbočku k mateřské školce, která je také centrem. Centrem rodin s malými dětmi. Na louce za školkou se odehrávají letní poutě. Zde se také údolí Pozlovického potoka částečně otvírá a rozšiřuje. Zde do obce vstupuje krajina. Těsně než se údolí znovu uzavře, tedy za dalších 500m jihozápadně, narážíme na sportovní a letní centrum v podobě fotbalového hřiště, kabin a výletiště. Je zde situována také poslední ze třech autobusových stanic Pozlovice - dolní konec.

Občanská vybavenost Pozlovic se rozprostírá celkově přibližně na 1km lineární osy údolí Pozlovického potoka. Přičemž za dalších necelých 1,5km směrem na jih se již ocitáme uprostřed hlavního centra oblasti, lázeňského okrsku Luhačovických lázní. Právě tento fakt a fakt, že Luhačovice jsou obcí s rozšířenou působností, pod kterou spadá i městys Pozlovice. Rozhodli jsme se lineární koncept rozložení občanské vybavenosti v údolí pozlovického potoka zachovat a podpořit.

Umístění větších budov v údolí souzní i s krajinným rázem nedotčených horizontů. Důležitým potenciálem Pozlovic.

2. Lázně - tři směry tři charaktery (Luhačovice, Pozlovice, přehrada)

Jak bylo řečeno lázeňský okrsek Luhačovice je přirozeným centrem celé oblasti. Od tohoto okrsku vedou tři osy. Údolí Luhačovického potoka (Šťávnice) směrem proti proudu k Luhačovické přehradě, směrem po proudu do Luhačovic a údolí Pozlovického potoka do Pozlovic.

Tyto tři směry mají každý vlastní charakter. Přehrada je přírodně rekreační osou, Luhačovice osou kulturní. Na ose směrem k Pozlovicím najdeme několik psychologických bariér, které nás od cesty tímto směrem odrazují. Ale do budoucna by i kolem pozlovického potoka měla být podpořena osa, která svým charakterem doplní, osu kulturní a přírodní.

3. Vstupy z lázeňského okrsku - Jestřábí hora “klín”

Navrhujeme ve spolupráci s městem Luhačovicemi kultivovat tyto vstupy do Pozlovic. Navrhujeme nové propojení podél potoka. Úpravu ulice Betty Smetanové a propojky nad hřištěm. Úpravu komunikace L. Janáčka a také úpravu propojky za Jestřábí horou.

4. Propojka kolem Pozlovického potoka (Lázeňský okrsek - centrum Pozlovic)

Pro posílení linearity obce doporučujeme vytvořit v údolí kolem potoka a zadními uličkami v centru stezku pro pěší a cyklisty, která umožní, pohodlný a bezpečný pohyb pěších a cyklistů mezi základní občanskou vybaveností. V budoucnu by se tato stezka měla propojit podél potoka až do lázeňského okrsku. Vzniklo by tak pohodlné propojení, jak pro cestu turistů do Pozlovic, tak místních do Luhačovic, kterými jsou například děti druhého stupně základní školy. Jedná se tedy o potenciální pohodlnou a bezpečnou cestu dětí do školy. Do doby něž se toto řešení postupně zrealizuje doporučujeme upravit stezku z Pražské čtvrti lesem ke kabinám u fotbalového hřiště.

Toto propojení z jižní části městyse až do historického centra obce je naprosto zásadní pro další rozvoj, jedná se o linku na kterou se napojí spoustu dalších aktivit, jako korálky. Některé z aktivit jsou stávající, jiné doporučujeme vybudovat. Po směru z Luhačovic jsou jimi: sportovně kulturní hala, fotbalové hřiště, hipocentrum, obchod s potravinami, školka, škola, obecní úřad a náves. Konkrétní řešení a pozice navrhovaných budov bude upřesněna dalším návrhem. Je ale důležité, aby tato vybavenost byla vždy řešena v návaznosti na stezku.

Současná cesta do Pozlovic vede po hlavní silnici a není pohodlná. Na rozhraní katastrů dochází ke změně umístění chodníků, mezi kterými se velmi špatně přechází, z důvodu absence přechodu. Jako úplně první fázi tedy doporučujeme ve spolupráci s Luhačovicemi doplnit přechod pro chodce v místě změny chodníků. Tento přechod by měl být koncepčně umístěn v místech, kde je v budoucnu uvažováno napojení na stezku kolem potoka.

Jediná přirozená, pohodlná a klidná cesta z Luhačovic nyní vede Jurkovičovou “alejí” k Luhačovické přehradě. Ta je ale umístěna ve vedlejším údolí než samotná obec. Kolonáda je centrem - zdrojem života jehož proud je od Pozlovic momentálně odkloněn. Pokud by se povedlo tuto řeku života navést i do pozlovického centra. Stezkou kolem pozlovického potoka mělo by to zásadní vliv na rozvoj obce.

Z historických map vyplývá, že cesta kolem potoka nevedla, protože když nebyl regulovaný, silně v oblasti meandroval a pravděpodobně také výrazně měnil své koryto podle množství vody. Kolem potoka byla přirozená rozlivová zóna. Na tu je nutné nezapomínat i v současné době a navrhovat budovy mimo tuto zónu.

Cestu v zadních uličkách centra je vhodné odlišit například odlišným povrchem, aby stezka pokračovala přirozenou navigací a nemusely být použity ukazatele směru.

5. Hlavní silnice - L. Janáčka - kultivace - detail přechodu katastrů

Doporučení napojení, chodníků - přechod

Propojení s zadní cestou

úprava povrchů značení, pročištění zeleně

Vstupy krajiny do obce

Jak již bylo řečeno v rámci potenciálů obce. Městys Pozlovice má jedinečný krajinný ráz, který je třeba chránit a podporovat. Nové zásahy člověka by měli být k tomuto potenciálu ohleduplné.

Na několika místech krajina přímo vstupuje do obce. Jedním z těchto vstupů je rozšíření potoka, jedním kopec mezi přehradou a Pozlovicemi, a jedním přehrada a část pod přehradou.

Turistické trasy

Turistické trasy v okolí Pozlovic mají velmi dobrou úroveň. Je nutné spíše zlepšení jejich přehlednosti a přehlednosti jejich značení. Důsledné rozdělení pěších tras a cyklotras, aby bylo na první pohled zjevné, co je značka pro kolo a co pro turistu!

Přes pozlovické území vedou následující trasy:
červená přerušovaná - Jurkovičův okruh, zelená přerušovaná, dvě žluté, modrá, červená. Do budoucna doporučujeme přemýšlet o rozšíření stezky Cyrila a Metoděje.

Geocaching

Alternativou pěších výletů je tzv. geocaching. V okolí Pozlovic již nyní nalézáme mnoho těchto bodů.

8. Cyklotrasy

V okolí Pozlovic tzv. Luhačovickém zálesí je již nyní funkční síť cyklostezek. Doporučujeme vytvořit mapový podklad. Ideálně se spojit s výrobcem mapových podkladů pro cyklisty a zapojit informaci o místní síti cyklostezek do jejich map nebo zahrnout i místní trasy a okruhy. Nyní v oblasti fungují dva tipy cyklostezek. Státní a cyklostezky Luhačovického zálesí. Tyto trasy doporučujeme doplnit o trasy singletracku, je ale vhodné graficky i systémově sjednotit značení těchto tras a odlišit je od tras pro pěší. http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.16201P17.73372P13

Státní cyklotrasy: (5054, 5056, 5238, 5069) Pouze 5238 vede kolem přehrady, ale zbytek mimo Pozlovice.

Cyklotrasy Luhačovického Zálesí: (http://cyklo.luhacovskezalesi.cz/index1.php#page2)

6 tras délky 11-48 km, převýšení 278-1200m

 1. Malý lázeňský okruh, délka: 22km, převýšení: 470m
 2. Velký lázeňský okruh, délka: 37km, převýšení: 970m
 3. Komonecké stezky – Kolem Komonce, délka: 12km, převýšení: 690m
 4. Jižní toulky Luhačovským Zálesím, délka: 26km, převýšení: 750m
 5. Severní toulky Luhačovským Zálesím, délka: 48km, převýšení: 1200m
 6. Přes Jezírko lásky k letišti Biskupice, délka: 11km, převýšení: 278m

Singletrack

Aktivní lázně, které mají přinést vyžití lázeňským hostům, ale také turistům a místním obyvatelům. Je vhodné doplnit o síť jednosměrných stezek pro kolo zvané Singletrack. Tyto stezky mají výhodu ve své otevřenosti a všestrannosti. Obtížnost totiž není určena, protože si ji určuje každý jezdec sám rychlostí své jízdy. Singletack tak mohou užívat malé děti stejně jako dospělí. Singletrack je také otevřenou sítí stezek, kterou mohou bez omezení a poplatků užívat všichni bez rozdílu. Jedná se o zajímavý doplněk klasické sítě tras pro horská kola. Způsob jízdy na singletrack se liší od klasického způsobu svou dynamikou. Většina návštěvníků očekává jasnou a rychlou orientaci. Nechce často zastavovat a dívat se do mapy. Je tedy důležité, aby značení bylo přizpůsobeno jízdě na kole.

V rámci obce jsme společně s občany aktivními v tomto směru vytipovali tři oblasti, kde by k rozvoji těchto stezek mělo dojít. Jeden z těchto prostorů je pod Větrníkem, jeden v lesoparku Křapolda a jeden nad hotelem Vega. Přesné vedení tras ale záleží na konkrétním řešení, které je třeba tvořit s odborníky na tyto trasy.

Urbanisticky vhodné centrum pro tyto stezky je u kempu vedle luhačovické přehrady. Jako vhodné se nám zdá doplnit tuto síť také o infocentrum na návsi v Pozlovicích. V objektu č. 21.

veškeré ukazatele a značení je tvořeno s ohledem na krajinu, co nejméně výrazné, ale zřetelné

V české republice již fungují následující singletrack centra (řazena dle vzdálenosti od Pozlovic):

 1. Mysločovice cyklopark - Mysločovice 32km
 2. Kyčerka bikepark - Velké Karlovice 65km - spíš sjezdové
 3. Nové město na Moravě 170km
 4. Rychlebské stezky - Lipovské stezky - 190km
 5. Rychlebské stezky - Černá Voda 210km
 6. Trutnov trail - Trutnov 275km
 7. Nové město pod Smrkem 340km
 8. Javornické okruhy - Kašperské hory 360km
9. Propojení (střed, západ, východ, sever)

Mezi cestou údolím pozlovického potoka a komunikacemi Hlavní, Ludkovická, L. Janáčka je vhodné vytvořit co největší množství pěších propojek, aby bylo možné se na cestu údolím kdekoliv napojit. Stejně tak je důležité udržet pěší propojení mezi Hlavní a A. Václavíka, k tomuto účelu je vhodné použít boční ulice a na ně navázat pěšími stezkami. V několika místech jsme vytipovali posílení tohoto propojení. Konkrétní řešení však záleží na jednání s majiteli pozemků. Z ulice A. Václavíka pokračují propojení dále k přehradě. Vhodná by byla také stezka po zeleném hřebeni. V tomto případě je ale nutné, aby zůstala zachována pohledová nedotčenost tohoto horizontu. Celá síť pěších propojek skrz obec naplňuje potenciál husté sítě neznačených i značených pěších cest.

10. Silniční propojení mezi L. Janáčka a Ludkovická

Mnoho místních obyvatel i obyvatel z okolních obcí zkracuje cestu do Zlína přes Pozlovice. Nyní však musí ulicí Hlavní až na křižovatku s ulicí Ludkovická a odtud zpět po druhé straně pozlovického údolí k Ludkovicím. Proto je jedním z obecních témat vytvoření možného silničního propojení mezi ulicemi L. Janáčka a Ludkovická Toto zkrácení by ulehčilo provozu v křižovatce mezi Hlavní a Ludkovickou. Avšak existuje reálná hrozba, že zkratka by se tímto zjednodušením trasy stala atraktivní i pro další řidiče, kteří si přes Pozlovice zkracují cestu do Zlína a utrpěla by tak spodní část obce, ve které naopak mnohem důležitější nalézt lepší a pohodlnější pěší návaznost na Luhačovice a silniční dopravu zklidňovat.

Dopravní koncepci městyse je tedy vhodné zachovat v stávajícím stavu a řešení problémové křižovatky hledat v její úpravě. Je nutné křižovatku řešit z dopravního hlediska, zoobousměrnit most přes Pozlovický potok. Při návrhu komunikace je však zcela nezbytné neupřednostnit dopravní řešení před řešením veřejného prostoru. Pěší pohyb je v tomto případě nadřazen pohybu automobilů.

Silniční propojení v místě mezi ulicí L. Janáčka a Ludkovickou, by tak obci nepřineslo mnoho užitku. Naopak by ztížilo řešení sportovního areálu a narušilo by klid tiché odpočinkové zóny vedle fotbalového hřiště.

Z pohledu silniční dopravy je třeba řešit také křižovatku u školky, která je zatížena hlavně v době vyzvedávání dětí ze školky.

11. Sportovní část celek (hala - obchod - výletište - cesta údolím)

Celkové řešení oblastí kolem kabin, fotbalového hřiště a křižovatky Hlavní - Nivy - L. Janáčka

12. Sportovně kulturní hala

Preferovaná varianta

Rozšíření, přestavba kabin za školkou.

Varianta
Za fotbalovým hřištěm.

u obou variant nutné zakomponovat cestu z Luhačovic, výletiště, parkování aut, obslužná komunikace

(oplocení fotbalového hřiště - zábradlí - prvek na odložení nápojů)

13. Obchod

Obchod s potravinami je dlouhodobě požadován ze strany občanů. I z pohledu urbanistického je vhodné v obci obchod zřídit. Avšak doporučujeme velmi obezřetně uvažovat o umístění obchodu z urbanistického a architektonického hlediska. Existuje mnoho zahraničních realizací, které ukazují, že obchod je důležitou součástí celkového vzhledu obce a zanedbání jeho vzhledu není na místě. Ostatně pokud obchod nabízí kvalitní zboží za přiměřenou cenu je také místem, kam chodí a kde se potkává většina obyvatel.

Urbanistické umístění obchodu je zásadním prvkem. Výrazně nedoporučujeme obchod umístit na horizont. Chápeme argument starších občanů o komplikovanosti donášky potravin. Navzdory tomu, ale nemůžeme doporučit takové umístění, vzhledem k neblahému vlivu na krajinný ráz obce, který považujeme za stěžejní základ jejího potenciálu. Nevhodné se nám toto řešení také z důvodu návaznosti na ulice Hlavní (potažmo Leoše Janáčka)

Pro alternativní umístění obchodu jsme uvažovali několik variant umístění, viz mapa námětů. Zápory a klady daných umístění uvádíme u každého jednotlivě.

Obchodní síť Coop je ochotná investovat do vybudování obchodu max 2,5 mil. Kč. Pro Pozlovice vypočetla potřebnou prodejní plochu 200m2 , potřebnou velikost pozemku cca 1000m2. Varianty jsou uvedeny a odůvodněny níže.

Uvažované varianty:

 • v břehu za školkou (Hlavní zhruba proti objektu 239)
 • u křižovatky za hřištěm (Leoše Janáčka - ke kabinám)
 • u křižovatky za hřištěm (Leoše Janáčka - Nivy)

Vyloučené varianty:

 • pod penzionem Spokojené stáří (Leoše Janáčka)
 • nad Nivami (A. Václavíka - Nivy II.)
 • v centru obce místo hasičárny
 • dům č. 21 na návsi

Uvažované varianty:

1. v břehu za školkou (Hlavní zhruba proti objektu 239)

odůvodnění

klady:

 1. jedná se o centrálně umístěnou pozici, která je z uvažovaných variant nejvíce v těžišti vůči obyvatelům obce
 2. budovu lze vytvořit jako součást břehu, s parkováním na střeše objektu, lze tak budovu skrýt a být tak šetrní vůči krajinnému rázu.
 3. umístění objektu v blízkosti školky umožňuje spojit návštěvu obchodu s vyzvednutím dítěte ze školky.
 4. pozemky jsou v majetku obce, lze tak ihned navázat projektem bez nutnosti řešení majetkoprávních vztahů.
 5. umístění v prostoru u hlavní silnice

zápory:

 1. posouzení krajiného rázu z pohledu z Ludkovické
 2. složitost zakládání
 3. technicky: převýšení na 10m/2m, výška 291 -299 (rozdíl 8) - celkově

2. u křižovatky za hřištěm (Leoše Janáčka - ke kabinám)

odůvodnění:

klady:

 1. umístění u hlavní silnice
 2. umístění plus minus v těžišti obce
 3. menší svažitost pozemku než u varianty 1.

zápory:

 1. pozemky nejsou v majetku obce
 2. nejedná se o ideální těžiště obce

technicky: převýšení na 10m/1m, výška 278 -283,8 (rozdíl 5,8) - celkově

3. u křižovatky za hřištěm (Leoše Janáčka - Nivy)

odůvodnění:

klady:

 1. umístění u hlavní silnice
 2. umístění plus minus v těžišti obce
 3. menší svažitost pozemku než u varianty 1.

zápory:

 1. pozemky nejsou v majetku obce
 2. nejedná se o ideální těžiště obce

technicky: převýšení na 10m/1,5m, výška 283 -286 (rozdíl 3) - celkově

Vyloučené varianty:

4. pod penzionem Spokojené stáří (Leoše Janáčka)
odůvodnění: příliš jižní poloha možnost konkurence obchodu v Luhačovicích.

převýšení na 10m/2,5m, výška 277 - 289 (rozdíl 12) - celkově

5. nad Nivami (A. Václavíka - NIvy II.)
odůvodnění: horizont kopce porušení krajinného rázu

6. v centru obce místo hasičárny
odůvodnění: nedostatečná plocha, umístění mimo trasu do Zlína

7. dům č. 21 na návsi
odůvodnění: nedostatečná plocha, umístění mimo trasu do Zlína

14. Hipocentrum

umístění stájí v místě bývalého kravína

problém nedostatek pastvin v bezprostředním okolí (pastviny jsou přitom ideální místo pro přirozený růst trávy - pro mix travin a potažmo rozvoj včelstev)

15. Středová louka (louka vzhled, školka, křižovatka)

Jak již bylo uvedeno středová louka, jak ji pracovně nazýváme, tedy rozšíření údolí Pozlovického potoka ve středu obce je důležitým vstupem krajiny do obce. Díky tomuto vstupu krajiny do obce, je umocňován pocit propojení člověka s přírodou.

16. Křižovatka Ludkovická a Hlavní

Prodejna oplatek

Prodejna potravin - jednota byla dostavěna v roce 1976 a vznikla na místě původních stodol. Její pozice je pro obchod strategická. V současné době se však jedná o soukromý majetek. Majitel si zde zřídil výrobnu a prodejnu oplatek. Její umístění v centru města není sice ideální, ale nijak výrazně neruší své okolí. Budova jako taková svým vzhledem a hlavně měřítkem nekoresponduje s centrální částí městyse, ale vyhovuje svému účelu, proto není nutné budovu přesouvat. Co je však velmi důležité je úprava veřejného prostoru kolem budovy případně úprava vnějšího pláště budovy (po dohodě s majitelem objektu).

Křižovatka Ludkovice

Bezprostředně na prostor kolem budovy výrobny oplatek navazuje prostor křižovatky směrem k Ludkovicím. Přes tuto křižovatku si mnoho místních obyvatel i obyvatel z okolních obcí zkracuje cestu do Zlína. Jak bylo popsáno v tématu doprava.

Při návrhu komunikace je nezbytné neupřednostnit dopravní řešení před řešením veřejného prostoru. Pohybu automobilů je nadřazen pohyb pěších. Křižovatka je jedním z míst v obci s přirozeně zvýšeným pohybem pěších (autobusovou zastávkou), prostorem mezi školkou a školou, i zde je tedy nutné navázat na spodní část obce a vytvořit příjemnou a pohodlnou cestu z Luhačovic k obecní návsi. V prostoru pod vzrostlými stromy doporučujeme zřídit odpočinkový prostor.

17. Celek úřad škola

Prostor vedle školy s altánem, řešení průchodu k bočnímu vstupu do školy.

Půda ZŠ

Zadní cesta do centra obce

Úprava víceúčelového sálu v budově úřadu + propojení s družinou

18. Škola podkroví

Rozšíření učeben školy do podkroví budovy.

19. Úřad tělocvična - multifunkční prostor - družina a IC

Lepší propojení družiny a tělocvičny, kultivace prostoru.

20. Kulturní centrum - náves

(prvky a jejich práce s nimi: fara - zachovat jí výsadní postavení, dům 21. - infocentrum střed pro singeltrack, hasičárna - využití?, schody ke kostelu - zkultivovat chodník, změnit osvětlení a zábradlí, hospoda u Krajču, pizzerie u Jána, hotel OGAR, autobusové zastávky, kříž, komora, očištění od nepůvodní zeleně, práce s vozovkou a jejím vyvýšením)

Střed kulturního a sakrálního dění v obci. Náves jako taková postrádá důležité funkce. Nabízelo by se přemístit důležité funkce k návsi, avšak to není vhodné vzhledem k celkové struktuře obce. Obec nemá funkce centralizované, ale rozložené lineárně v údolí pozlovického potoka. Tento fakt je zapříčiněn morfologií pozlovické brázdy. Okolo stávající návsi není dostatek prostoru pro vytvoření návsi jako centrálního bodu obce. Avšak přítomnost fary, přímé cesty ke kostelu, autobusové zastávky, hospod a hotelu činí náves dostatečně poutavým “horním, kulturním” centrem - jednou z perliček na údolní cestě pro pěší na kterou jsou všechny funkce navázány.

Řešení zpomalení vozidel v centru městyse:
Zvýšení vozovky do výšky chodníku nebo použití kostek (pozor na hluk, možná také kombinace obojího - provoz není tak silný - při výjezdu na zvýšenou či nerovnou (či zvýšenou nerovnou) plochu si řidiči uvědomí, že se pohybují v centru městyse podvědomě sníží rychlost vozidla, bude tak zvýšena bezpečnost chodců.

Funkce na náves
doplnění funkce na náves, dům číslo 21 využít pro funkci, která láká lidi (infocentrum singeltrack, pekárna - cukrárna)

možnost využití návsi v kombinaci se svatebními obřady
(v hotelu OGAR se často konají svatební hostiny, jsou zde ubytovaní hosté) - zlepšení prostředí návsi
při příjezdu na náves - důležitý odhalený pohled na štít fary!
při příjezdu od Řetechova důležitý průčelní pohled na faru!
regulace barev objektů na návsi a firemního označení
objekt pro trafostanici - umístění!
kašna?
platforma k potoku, zatrubnění nevhodné
pár parkovacích stání
pozice hudebního altánu
bankomat (možnost jeho umístění zde či u obchodu)

21. Městský mobiliář

Jednotlivé prvky městského mobiliáře nemusí být sami o sobě nijak výrazné. Jednotlivé prvky dotváří velmi složitý celek ve kterém působí výrazně lépe, pokud jsou jednotlivé prvky jednoduché. V obci probíhá výměna osvětlení, současně instalované prvky veřejného osvětlení svou jednoduchostí odpovídají tomuto principu. Doporučujeme tedy posupnou obměnu celého osvětlení za tyto prvky. V prvcích městského mobiliáře je velmi důležité, aby byl dodržen jednotný styl v celém rozsahu obce, v případě Pozlovic doporučujeme použití obdobných prvků, které již nyní používají Luhačovice a sjednotit, tak celou lázeňskou oblast.

22. Kolumbárium hřbitov

Samotný kostel i hřbitov ve skvělém stavu - řešení cesty mezi návsí a hřbitovem a nového kolumbária.

23. Zástavba (střed, Ludkovická, na Podhradí, A. Václavíka)

Ještě na začátku tohoto století byla obec prakticky neviditelná. Staré pohlednice ukazují umístění obytných domů v malém údolí kolem Pozlovického potoka. Parcely pro novou zástavbu by měli respektovat tento krajinný ráz, aby nedošlo k jeho narušení. Vymezené oblasti k zastavení by měli být přizpůsobeny morfologii terénu a nové domy by se měli stát z krajiny neviditelnými. Současně musí být parcely dostatečně kvalitní, osluněnné, přístupné a mimo rozlivové území potoků. Měly by být podporovány koncepční přístupy s respektem k stávající zástavbě.

V územním plánu je povolena výstavba na prozatím nezastavěné straně ulice A. Václavíka. Zastavění této strany ulice A. Václavíka považujeme za nevhodné (důvody: ochrana krajinného rázu - pohledového horizontu, ulice vhodná pro procházení s pocitem okrajovosti). Pokud je zástavba v této části obce nezbytná, je třeba řešit alespoň jedno propojení, jako přístup k horizontu potažmo k Luhačovické přehradě.

V centru obce zůstává několik původních domů, tyto domy je vhodné chránit.

Mimo rodinných domů je také vhodné do rozvojových ploch zahrnout určité množství bydlení seniorů a startovacích bytů pro mladé

24. přehrada

Kultivace okolí - stánky atd.

Stánky na přehradě
- když je poptávka vznikají stánky hned u hráze přehrady … kvůli pozici u přehrady (každý se tam na křižovatce cest zastaví)

Rozšíření koupaliště

Propojení s parkovištěm

propojka a její kultivace

Dušan Jurkovič – rozhledny - jurkovičův svět

Cyklocentrum u kempu

Jurkovičova alej - kultivace

25. Území pod přehradou

Lesopark

Areál rybářů

Propojky (přehrada - Luhačovice; Jurkovičova alej - A. Václavíka)

Areál tenis

Singeltrack část 1

26. Rozhledna Komonec

Rozhledna na Komonci je dlouhým tématem. Rozhledna není pouze o výhledu, i když ten je většinou cílem vycházky. U které z následujících rozhleden jste schopní definovat ji jedním slovem?

v okolí jsou rozhledny:
(Jméno (m.n.m.) (vzdálenost Komonec))

 1. Rozhledna Doubrava (676) (7,8km)
 2. Rozhledna Vartovna (651) (17.4km)
 3. Rozhledna Pod Vojanskú (cca 415) (20km) (SK)
 4. Rozhledna Na Skalce (cca 490) (15,5km)
 5. Rozhledna Velký Lopeník (911) (26,6) - vrchol - architektonicky trochu zajímavá
 6. Rozhledna U Křížku (cca 600)
 7. Vysílač Veľká Javorina (970m) (33,9) (SK) - nejvyšší bod Bílých Karpat (http://itras.cz/velka-javorina/) holý vrch - pravděpodobně rozhled ze země
 8. Rozhledna Obecnice (600)
 9. Rozhledna Brdo (587) (33,8km) jedinou kamennou rozhlednu Chřibského pohoří a zároveň o nejvyšší kamennou rozhlednu na Moravě výška - 23,9m - kamenná
 10. Rozhledna Salaš (365) (30,7km) - architektonicky zajímavá
 11. Rozhledna Králov (350) (18,8km)
 12. Rozhledna U Trojice (310) (21,7km)
 13. Rozhledna Hráběcí (290) (20km)
 14. Rozhledna Lhotka (275) (17,5km)
 15. Rozhledna Rovnina (340) (21km)
 16. Rozhledna Šrotík (Maják) (Uherské Hradiště) (26,8km)
 17. Vyhlídková věž Modrá (archeoskanzen Velehrad) (27km)
 18. Rozhľadňa Tlstá hora ()(34,8km)
 19. Rozhledna Královec (655) (19,5km)
 20. Rozhledna Drahy (360) (37,5)
 21. Rozhľadňa Poľana (580)(42km)
 22. Rozhledna Radošov (246) (36km)
 23. Rozhľadňa Hájnica (341) (38km)
 24. Rozhľadňa Krivoklát (500) (28km) - “za kopcem”
 25. Rozhledna Čubův kopec (720) (26,3) seversakrá
 26. Rozhledna Hostýn (725) (25km)
 27. Rozhledna Maruška (664) (23,6km)
 28. Rozhledna Kelčský Javorník (865) (27,2km)
 29. Rozhledna Na Strážné (347) (17km)
27. Sakrální a světské stavby a cesty mezi nimi - zastavení - drobná moderní architektura

(část z míst mimo katastr Pozlovic)

Toto téma navazuje na potenciál aktivních lázní - sakrálno. Stávající sakrální body je dobré napojit na síť cest v obci a vzájemně propojit. Je také vhodné doplnit tato místa o další drobnou moderní architekturu. Dobrým příkladem může být například kostel - “Číst mezi řádky” v Belgickém - Borgloon.

Nezbytnou součástí tohoto bodu je údržba okolí stávajících křížků. Místa vhodná pro zahrnutí do tohoto okruhu jsou:

 • Křížová cesta Maleniska - zlepšit dostupnost, upravit cestu, upozornit propagaci na možnou půldenní “pouť k nebesům”
 • 13 křížků v okolí.
 • Obora,
 • Větrník,
 • Jezírko lásky + slovanské mohylníky
 • Obnova krajiny - Pro obnovu krajiny je důležité udržovat a obnovit staré polní cesty, doplnit soliterní stromy a některé remízky. Doplnit krajinu o drobnou architekturu, vyhlídková místa na turistických trasách. Vyčistit obec od nevhodných dřevin, podporovat obnovu a výsadbu sadů a medonosných stromů. Podpora podnikání šetrného k přírodě, například sadařství, které bylo v minulosti hlavním zdrojem obživy místních.
 • Zřícenina Světlov - krajinářské pojednání = citlivé architektonicky krajinářské pojednání okolí Světlovské zříceniny
 • Sojsínka - Studánka Sojsínka se sice nenachází přímo v katastru Pozlovic, ale rozhodně patří k místům které mají svého ducha. Měla by být jedním s míst, nakterých se zastavíme. Tedy i jedním z míst, které je vhodné udržovat
 • Přírodní prostorové hříčky - Úprava stromů (keřů) do urbanizované podoby, vytvoření místa pro odpočinek, vhodné v centru obce.
28. Kultura

Kulturní akce v obci jsou na dobré úrovni. Několik příkladů za všechny: pouť, Štěpánský běh, rozsvěcení vánočního stromku, příjezd svatého Martina, pouť na Komonec, košt slivovice, ochutnávky medu a další. Je dobré stávající tradice udržovat zlepšovat a propagovat. Jako doplněk bychom uvažovali snad už jen obnovení výročních trhů, díky kterým Pozlovice mohli začít užívat statut městys.

Pozlovice se účastní projektu “Otevřené brány” a otvírají v jejich rámci brány kostela.

Návrat mladých / NELEŇ

Pro návrat mladých do obce a jejího okolí doporučujeme - rozšíření platformy neleň (odkaz) - sdružující mladé lidi v jejich rodišti, která funguje například v nedalekém městě Slavičín. Pro rozhodnutí mladého člověka o jeho budoucím bydlišti jsou důležité hlavně možnosti zaměstnání, sociální vazby a kulturní vyžití. Mezioborové seznámení či zprostředkování opětovného setkání mladých lidí, kteří obec opustili kvůli studiu na vysoké škole je v tomto ohledu důležitý krok. Avšak iniciativa v tomto směru musí vyjít ze strany některého z mladých pozlovických občanů. Pořadatelé Neleň ve Slavičíně se jistě rádi podělí o zkušenosti, jak zorganizovat festival Neleň i v Pozlovicích. Je mezi Pozlovickými někdo, kdo nechce jen lenit, ale rozšířit si svoje možnosti a obzory? Nemysli si, že ty nejsi ten pravý/á a pojď do toho! NELEŇ!

Exkurze k drobným podnikatelům

Drobní podnikatelé mohou pořádat malé exkurze do jejich oborů, které podpoří jejich podnikání

Hromadná doprava

Pro podpoření potenciálu Lázní kulturních a Lázní aktivních je vhodné uvažovat o hromadné dopravě, která by umožnila její použití na kulturní akce a do divadla, aby místní i návštěvníci měli možnost navštívit kulturní akci bez použití vlastního automobilu. Je také důležité řešit vlastní vzhled a okolí autobusových zastávek.

Z pohledu hromadné dopravy je vhodné do budoucna usilovat o integrovaný systém dopravy Zlínského kraje.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: